Veien videre

Publisert av Anne Clark den 10.11.19.

 

Rapport fra Utvalget Veien videre

Utvalget ble satt ned av styret i Lillestrøm Historielag i juli 2019 med følgende oppdrag:

Mandat:

Styret vedtar å sette ned et hurtigarbeidende utvalg som får til oppgave å gjennomgå Historielagets virksomhet, sett med nye øyne. Dagens formålsparagraf ligger fast. Utvalget skal vurdere alle sider ved historielagets drift og videreutvikling på ulike nivåer, herunder møtevirksomhet og aktiviteter, og komme med forslag til tiltak.

Et styremedlem skal delta som leder i utvalget.

Utvalget skal levere styret forslag til tiltak innen 31.10.2019.

Utvalgets sammensetning og arbeid:

Utvalget har bestått av: Jorunn Svindahl, Jan Syversen, Ellen Marie Nordlie, Anne Clark, Frode Olsen, Lars Lindbæk, Ingeborg Lundsvoll og Vigdis Solheim

Utvalget har hatt fire arbeidsmøter i tidsrommet 27. august – 15. oktober.

Følgende er levert til styret underveis:

Hvordan gjøre Historielaget kjent, hva motiverer og verver nye medlemmer?

Etter innspill fra utvalget er det gjennomført vervekampanje med stand på arrangementet Innafor flomvollen, med utforming og trykking av plakater og flyere med oversikt over høstens møter.

Vurdere videre å opprette et eget vippsnummer for å vurdere en enklere måte å verve på. Utvalget anbefaler å ha stand ved flere anledninger, for eksempel i forbindelse med søndagsåpne butikker i desember.

Det bør bestilles T-skjorter med Lillestrøm Historielag på når ny logo er klar. Nye medlemmer tilbys gratis medlemskap ut året.

Det tydeliggjøres at møtene er åpne for alle interesserte.

Møtesalen er ommøblert og filmkavalkade fra gamle Lillestrøm vises på hvert møte.

Program for årets julemøte

Utvalget går for styrets forslag om «Jul med Prøysen» med Anne og Trond.

Program for våren

Det er ønskelig med åpne møter hver måned. Mulige temaer:

Flyklubben/flyhistorie Folkets Hus’ historie Korpsenes historie

Per Walfjord forteller og spiller

Utvalget mener det bør ses på muligheten for å gjøre opptak av foredragene med enkle midler og legge dem ut på hjemmesiden.

Andre varianter:

Quiz-kveld med Lillestrøm-spørsmål Filmkveld

Utvalget bifaller styrets forslag om å arrangere markeringer 9. april 2020.

Prioriterte forslag:

Utvalget har foretatt vurdering og vekting blant mange mulige aktiviteter/tiltak/gjøremål og arrangementer. Disse foreslås prioritert ut fra hensynet til viktighet og mulighet for gjennomføring:

 • Dokumentasjon av Lillestrøms historie gjennom intervjuer med eldre innbyggere, som publiseres og lagres digitalt. Realisering av dette er påbegynt. To elever i en elevbedrift fra Media- og kommunikasjonslinjen ved Lillestrøm vgs er interessert i å påta seg å gjennomføre et slikt prosjekt. Første kandidat for en pilot klar: Gerd Grønvold Saue.
 • Ta vare på og bearbeide fotoarkivet, systematisere, utstyre bildene med tekster, Innhente gamle filmer, videoer, bilder. Styret har hatt kontakt med Museene i Akershus (MiA) og vil inngå en avtale om samarbeid om dette. Det er avklart at bildene i fotoarkivet bør skannes på nytt med dagens teknologi for optimal kvalitet. Også bilder som ennå ikke er digitalisert bør skannes.
 • Katalogisere, systematisere, arkivere, digitalisere lagets materiale forøvrig. Presentere noe av det på hjemmesiden.
 • Videreutvikle lagets hjemmeside og Facebook.
 • «Kjenn din by» - Gjennomføre vandringer til fots med guide for både nyinnflyttede og gamle lillestrømlinger.
 • Sette opp historiske informasjonstavler langs elva. Søke samarbeid med kommunen – og eventuelt involvere flere aktuelle til å bidra.
 • Markeringer 9. april 2020. Utvalget går inn for styrets plan om markeringer i forbindelse med 80-årsdagen for krigsutbruddet og hendelsene i Lillestrøm-området og påpeker at planleggingen bør starte raskt. Det er viktig å samarbeide med skolene og engasjere elevene gjennom digitale opplegg.
 • Utlyse konkurranse om ny Logo

   

  Andre tiltak/aktiviteter som kan diskuteres videre

 • Lurkahuset, flere aktiviteter i tilknytning til sommerkaféen.
 • Utforske og publisere forskjellige temaer – Eksempelvis historien om ski- og kjelkefabrikkene, Lillestrøm-huset, originalene, skolene, kaféene mm.
 • Lokale kvelder – med nærhistorien og gamle bilder for et avgrenset nabolag, gjort kjent gjennom lapper i postkassa.
 • Involvere/samarbeide med skolene, lage prosjekter med elevene, for eksempel fotojakt på gamle Lillestrøm.
 • Kahoot / digital quiz for barn og voksne
 • Lokalhistoriewiki.no – Arbeidskrevende å jobbe med den type dokumentasjon.
 • Teaterfolk forteller – oppdrag, teatertablåer, låne noe fra for eksempel Norrøna- forestillingen, Da verden kom på skinner
 • Profilere historielaget på Byfesten
 • Mimrekvelder
 • Spøkelsesvandringer – Faktiske og egenproduserte spøkelseshistorier, vandring i mørke kvelder.
 • Kurs i slektsforskning.

Lokaler:

Utvalget tilrår vurdering av alternative kontorlokaler som er mer komfortable og som gir trygg og sikker lagring for arkiv og materiale. Det er ønskelig å få mulighet til å etablere et lav-terskeltilbud med åpent hus en kveld i uka, en stikk-innom-mulighet for uformell prat og en kaffekopp.

For å gjennomføre en tydeligere fornyelse kan det også være en fordel å se nærmere på hvor de åpne møtene/samlingene skal holdes. Som kjent sitter tradisjon og kultur gjerne i veggene. Det kan være en fordel å promotere historielaget i de omgivelsene som kulturkvartalet utgjør. Da vil vi også bidra til å skape miljø rundt kvartalet. Eksempelvis kan Doktorgården, Scene 5 (åpent lokale, kjent, gratis), Arbeidersamfunnet være aktuelle lokasjoner.

Det bør også diskuteres om Historielaget skal ha fast møtested eller variere lokalene for de åpne møtene/arrangementene?

Gjennomføring av nye initiativ og tiltak:

De fleste forslagene vil kreve innsats fra flere personer og flere hold. Dette kan gjelde samarbeid med offentlige instanser som kommunen og MIA og/eller andre lag og foreninger, eksempelvis Gamle Lillestrøm/Kulturpuben. Utvalget peker på at arbeidet med fordel kan gjøres av arbeidsgrupper/prosjektgrupper ut fra de enkelte temaene/aktivitetene.

 • Det kan dannes aktivitetsgrupper/interessegrupper/ressursgrupper som både engasjerer medlemmene og bidrar til bedret gjennomføringsevne. Disse kan være styrt av egne interesser, men også behovet for innsats og kapasitet må ivaretas.
 • Samarbeid med andre lag, foreninger, Gamle Lillestrøm/Kulturpuben, MIA – både når det gjelder arrangementer og lokaler. Bidra i miljøet rundt Gamle Lillestrøm.

Innstilling:

Det er et enstemmig utvalg som står bak de forslagene og anbefalingene som beskrives i denne rapporten.

 

Lillestrøm, 23.10.2019

 

Jorunn Svindahl

Frode Olsen

Lars Lindbæck

Anne Clark

Ingeborg Lundsvoll

Jan Syversen

Ellen Marie Nordlie

Vigdis Solheim