Tron Arild Stenersen style=

Tron Arild Stenersen

Sekretær
Svein Walter style=

Svein Walter

Styremedlem
Magnhild Ulvin Khouily style=

Magnhild Ulvin Khouily

Styremedlem
Hilde Bergersen Ådland style=

Hilde Bergersen Ådland

Styremedlem
Eilert Hansen style=

Eilert Hansen

Varamedlem
Erik Over style=

Erik Over

Varamedlem