VEDTEKTER FOR LILLESTRØM HISTORIELAG

Vedtatt på årsmøtet 2. april 1986
Endret på årsmøtet 26. mars 2019

 

§1 NAVN, VIRKEOMRÅDE OG TILSLUTNING
Lagets navn er Lillestrøm Historielag.
Lagets virkeområde er Lillestrøm by i Lillestrøm kommune.
Laget er et lokallag av Romerike Historielag og betaler den kontingenten som årsmøtet i Romerike Historielag fastsetter.

 

§ 2 FORMÅL
Lillestrøm Historielag har til formål:
a) å verne om det som innenfor lagets virkeområde finnes av historisk interesse og verdi, samt i tilknytning til dette søke å vekke interesse for stedets og innbyggernes kultur, liv og virke gjennom tidene.

b) å fremme det alminnelige historiske vernearbeidet i Lillestrøm og

c) å samarbeide med Romerike Historielag og andre lokale historielag om løsningen av andre oppgaver innenfor lagets virkeområde.

 

§3 MEDLEMSKAP OG KONTINGENT
Alle som vil virke for de i §2 nevnte oppgaver, kan tas opp som medlemmer av laget. Medlemskapet er årlig og individuelt.
Styret kan utnevne æresmedlemmer av laget.
Utmeldelse skal skje skriftlig til styret. Medlemmer som ikke har betalt kontingent de siste 2 år, kan strykes uten varsel.
Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

 

§4 ÅRSMØTET
Årsmøtet er lagets høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av mars måned.
Møte- og stemmerett har æresmedlemmer og medlemmer som har betalt kontingent.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel. Foreløpig dagsorden sendes medlemmene med innkallingen. Endelig dagsorden, årsmelding og revidert regnskap legges fram på årsmøtet. Ved bruk av autorisert regnskapsfører er det ikke nødvendig med intern revisorerklæring.
Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret eller når minst halvparten av medlemmene krever det.

Årsmøtet skal behandle:
1. Styrets årsberetning
2. Revidert regnskap
3. Innkomne forslag, herunder fastsettelse av kontingent
4. Valg

Det skal velges:
a) leder som velges for 1 år om gangen
b) 2 – 4 styremedlemmer som velges for 2 år om gangen, dog slik at 1 – 2 medlemmer velges annet hvert år
c) 1 – 3 varamedlemmer som velges for 1 år
d) 2 revisorer
e) Styret foreslår kandidater til valgkomité på 3 medlemmer som velges av årsmøtet. Lederen velges på årsmøtet.

Alle vedtak fattes med vanlig flertall. Om noen krever det, skal det holdes skriftlig valg. Fremmes det forslag på flere kandidater enn det er plasser til rådighet, skal det holdes skriftlig valg. Den er valgt som får flest stemmer. Ved stemmelikhet foretas det loddtrekning.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer på årsmøtet.

 

§5 STYRET
Laget ledes av et styre på 3 – 5 medlemmer som konstituerer seg på første styremøte etter årsmøte med valg.
Lagets midler forvaltes i henhold til vedtektene og de vedtak som gjøres på årsmøtet.
Varamedlemmene innkalles til styremøter. De har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
Styret er beslutningsdyktig når lederen og minst 1 av styrets medlemmer er til stede.
Når styret finner det ønskelig, kan det oppnevnes spesielle utvalg. Det skal føres protokoll over alle møter og de saker som behandles.

 

§6 OPPLØSNING AV LAGET
Forslag til oppløsning av Lillestrøm Historielag kan bare behandles på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært ført opp på dagsordenen. Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Vedtak om sammenslutning eller organisatorisk samarbeid med andre lag krever 2/3 flertall.

I tilfelle oppløsning av laget og inntil eventuelt nytt lokalt historielag opprettes, overføres lagets eiendeler og arkivalia til forvaltning av Romerike Historielag i samråd med kulturetaten i Lillestrøm kommune.